Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna Miasta I Gminy Łasin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biblioteki Publicznej Miasta I Gminy Łasin znajdującego się pod adresem:

www.biblioteka.lasin.pl
 

Data publikacji strony internetowej: 10.2016

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.03.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 28.01.2021 


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych i zmiany wielkości czcionki.

Podmiot publiczny nie posiada aplikacji mobilnych, które udostępnia swoim klientom, dla których wymagane byłoby opracowanie deklaracji dostępności.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin, ul. C. Skłodowskiej 1, 86-320 Łasin
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest 
Barbara Kosior, adres poczty elektronicznej  biblioteka.lasin@interia.pl 
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 
+48 56 466 50 42 .
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek biblioteki jest jednopoziomowy z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku jednolita powierzchnia umożliwia korzystanie z czytelni i wypożyczalni, bez dostępu do regałów na wózkach inwalidzkich. Do budynku  prowadzą dwa wejścia - od strony C. Skłodowskiej i od strony ulicy Starej. W godzinach pracy GOK-u możliwe jest wejście do biblioteki przez dom kultury. Drogi wejścia są równocześnie drogami ewakuacyjnymi. W bibliotece (czytelnia, wypożyczalnia)nie ma progów. Brak toalety dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak również przed wejściem głównym miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku  nie ma pętli indukcyjnych. W Bibliotece  Miasta i Gminy Łasin nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Część (nie wszystkie) elementy graficzne posiadają zwięzły tekst alternatywny (ALT), który opisuje co znajduje się w grafice lub jeśli grafika jest odnośnikiem – dokąd prowadzi ten odnośnik. Na stronie nie występują animowane elementy, poruszające się teksty, które rozpraszają użytkowników nie tylko niepełnosprawnych.
Strona nie dysponuje odtwarzaczem wideo, gdyż nie znajdują się na niej materiały audiowizualne. Właściciel strony deklaruje, że  w sytuacji publikacji tego rodzaju materiałów wszystkie pliki będą uzupełnione o transkrypcję tekstową, a odtwarzanie tych plików zamieszczone na stronie będzie można obsłużyć za pomocą klawiatury – dostępność dla osób niewidomych i niesłyszących. Pliki PDF i Word i inne popularne pliki do ściągnięcia są przygotowane jako dostępne. Nawigacja (menu) jest spójna, logiczna i niezmienna w obrębie serwisu. Nawigacja w obrębie całego serwisu jest dostępna z poziomu klawiatury.

Powrót